Antalya Tuves Transfer Tuves

Antalya Tuves Transfer r1 c8
    Antalya Tuves Transfer Rezervasyon Telefon
Antalya Tuves Transfer - Türkçe Antalya Tuves Transfer - İngilizce Antalya Tuves Transfer - Rusça Antalya Tuves Transfer - Almanca
Antalya Tuves Transfer Transferde Guven
Anasayfa Antalya Tuves Transfer Anasayfa Hakkımızda Antalya Tuves Transfer Hakkimizda Transfer Bölgeleri Antalya Tuves Transfer Transfer Bolgeleri Müşteri Görüşleri Antalya Tuves Transfer Musteri Gorusleri Yardım Antalya Tuves Transfer Yardim İletişim
Antalya Tuves Transfer r1 c29
1 2 3 4
Antalya Havalimanindan Hotele Transfer
Antalya Havalimani Transfer
Hotelden Antalya Havalimani Transfer
Antalya Tuves Transfer r8 c30
Antalya Tuves Transfer r11 c6
YOLCU TAŞIMA VE HİZMET SÖZLESMESİ

1-Taraflar

Tuves Transfer - Vesile TUNÇ kısaca "Tuvestransfer" olarak anılacaktır.

2-Konu

İşbu sözleşme ile taraflar; Uçuş öncesi ve sonrası, kendilerince belirlenen adreslerden havaalanlarına ve tersi istikamete transferi hizmetinin sağlanması, bu hizmetin bedel

karşılığı Tuvestransfer tarafından ifa edilmesi konularında aşağıdaki sözleşme koşulları çerçevesinde anlaşmışlardır.

3- Hizmet ve Ödeme Bilgileri

3.1. Sözleşme bedeli KDV dahil …. TL'dir.

3.2. Özel transfer hizmetinde, sözleşmede belirtilen güzergah(lar) dışında talep edilen farklı nokta talepleri; güzergah üzerinde ve beklemesizse fiyata dahil, güzergah üzerinde

değilse her farklı nokta için ….. TL yolcu tarafından bölgede ödenir.

3.3. Acente gerekli durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile araç tipini bir üst araç tipi ile değiştirebilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip,

ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

3.4. Bu belge ile acenteyi, aldığım hizmetler için aşağıda numarası yazılı kredi kartımla tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

3.5. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı tarih dahil 7 gündür.

Ödeme Şekli: Banka: Peşin Tutar: Kredi Kartı: Kart

4-Transfer Tipi: Tek Yön(Tek/Çift Yön)

5-Araç Tipi: Müşterinin seçtiği araç tipi (Binek/Mini)

6-Kişi Sayısı: Kişi sayısını müşteri belirtmek zorundadır.

7-Genel Hükümler

Yolcuların Trafik Kanunu gereği emniyet kemeri takmaları zorunludur.

Yolcu işbu sözleşmeyi sanal pos, mail order, havale veya eft ile alarak, herhangi bir sebeple imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak sözleşme şartlarını,

internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, hizmeti sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı kabul etmiştir.

Müşteri işbu sözleşmeye konu transfer hizmetinden yararlanabilmek için transfer saatinden en geç 6 (altı) saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Dini ve milli

bayramlarda, yılbaşı ve sair resmi tatil günlerinde transfer saatinden en geç 48(kırk sekiz) saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Rezervasyon müşteri tarafından

transfer saatinden en geç 12 saat öncesine kadar iptal edilebilir. Bu durumda müşteriye bedel iadesi yapılır. Daha geç yapılan rezervasyon iptallerinde bedel iadesi yapılmaz.

Transfer hizmeti esnasında kalkış noktasından varış noktasına kadar yol boyunca izlenecek güzergâh; trafik, yol durumu ve sair kriterler göz önüne alınarak münhasıran

Tuvestransfer tarafından belirlenir. Müşterinin bu güzergâhı değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda yolcunun belirlenen güzergâh arasında farklı bir lokasyona

uğranması, bu lokasyonda bir süre beklenmesi talepleri kabul edilmez. Tuvestransfer yalnızca müşteriyi belli bir noktadan havaalanına veya havaalanından belli bir noktaya

ulaştırmakla yükümlüdür. Tuvestransfer transfer hizmeti için; müşterinin transfer hizmetini online olarak satın aldığı esnada belirlenen yolcu sayısı ve bagaj hacmine uygun araç

tahsis etmek zorundadır. Tuvestransfer; işbu sözleşme konu hizmete tahsis edeceği tüm araçların ferdi kaza ve koltuk sigortalarının eksiksiz yaptırılmış olacağını, araçların

periyodik bakımlarının süreleri içinde yaptırılmış olacağını, araç içinde bulunması zorunlu stepne, ilkyardım malzemesi, yangın söndürme tüpü, reflektör gibi malzemelerin

mevcut olacağını kabul ve taahhüt eder. Transfer esnasında meydana gelebilecek herhangi bir trafik kazası ve sair başka bir sebeple, müşterinin bedenen veya madden zarara

uğraması veya taşınan eşyanın zarar görmesi durumunda işbu zararlardan Tuvestransfer sorumlu olmayacaktır. Müşteri böyle bir durumda Tuvestransfer'in Borçlar Kanunu'nun

66. maddesinden ve mevzuatın sair hükümlerinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak peşinen kabul ve beyan eder. İşbu

sözleşmenin Tuvestransfer'e sorumluluk yükleyen maddeleri saklıdır. Transfer hizmetine uygun aracın tahsisine rağmen müşterinin satın alma anında belirlediği kişi sayısı ve

bagaj miktarının aşılması durumunda aracın yasal olarak belirlenmiş taşıma hadleri aşılmaksızın transfer gerçekleştirilir. Yasal hadleri aşan yolcu veya bagaj araca kabul edilmez.

Müşterinin bu sebeple transfer hizmetinden vazgeçmesi halinde bedel iadesi yapılmaz. Müşteri, transfer noktasında araçtaki Tuvestransfer personeline hizmeti satın alan müşteri

olduğunu, yasal mercilerce verilmiş kimlik belgeleriyle ve rezervasyon belgesiyle belgelemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen müşterinin transferi

yapılmayacaktır.

Yolcu tarafından önceden taşıma hizmeti için rezervasyonu yaptırılan ancak uçuş programlarındaki değişiklik nedeniyle oluşan durum veya operasyonel iptal ve/veya diğer

gecikme durumlarını Tuvestransfer yetkilileri takip etmek ve taşıma hizmetini ilave bir bedel talep etmeksizin gerçekleştirmek için gerekli tüm tedbirleri zamanında almakla

sorumludur. Bu kapsamda, uçuşun herhangi bir nedenle iptali halinde ise Yolcu transfer ücretini Tuvestransfer’ e ödemişse, Tuvestransfer en geç 7 (yedi) gün içinde Yolcunun

bildireceği banka hesabına transfer ücretinin tamamını iade edecektir.

Transfer esnasında müşteri tarafından araç içinde unutulan bilumum eşyaların kaybından veya hasarından Tuvestransfer sorumlu değildir. Ancak unutulan eşyanın Tuvestransfer

personeli tarafından sonradan fark edilmesi halinde, müşteri ile iletişime geçilerek karşılıklı anlaşma gereği teslimatı yapılacaktır.

Tuvestransfer transfer işlemi esnasında bagaj olarak çuval, sandık, koli vb. kabul etmez. Yolcunun kişi başına en fazla 15 kg bagaj hakkı vardır. Yolcudan alınmış değer beyanı

yapılmayan bagajların kaybı ya da hasarı durumunda, hizmet bedeli maddi ve manevi tazminat olarak yolcuya ödenir. Müşteri transfere konu bagaj içinde yanıcı, parlayıcı,

patlayıcı, uyuşturucu, akıcı, kokucu, radyoaktif ve T.C. mevzuatınca taşınması ve bulundurulması yasak herhangi bir maddenin bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan eder.

Bagajlar içinde sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilirse söz konusu bagaj araç içine kabul edilmez. Mezkûr maddelerin bagajdan tahliyesi esnasında aşağıda da

belirtilen 15 (onbeş) dakikalık sürenin aşılması, bu sebeplerle transferin gerçekleşmemesi veya kaybedilen süre sebebiyle müşterinin uçuşa yetişememesi durumlarında bedel

iadesi yapılmaz. Ayrıca bu durumlarda müşteri, Tuvestransfer’ ye karşı herhangi bir nam altında hiçbir alacak veya hak talep edemez. Bagaj içinde; yukarıda sayılan maddelerin

varlığının fark edilmesi durumunda durum Tuvestransfer tarafından derhal yetkili resmi mercilere bildirilecektir. Sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilmeyip; transfer

esnasında aracın kolluk güçleri tarafından durdurulması ve aranmasıyla tespit edilirse; Tuvestransfer’in bu sebeple uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan müşteri tarafından nakden

ve defaten derhal karşılanacaktır.

Müşterinin evcil hayvan transferi talepleri ve taşınacak evcil hayvanın türü hizmetin online olarak satın alınması sırasında müşteri tarafından bildirilecektir. Söz konusu bildirim

olmadan hayvan transferi yapılmaz. Yanında yetişkin müşteri olmadan tek başına hayvan transferi yapılmaz. Bu koşullarla transfer edilecek hayvan, ancak her türlü sorumluluk

müşteriye ait olmak üzere, özel kafesi içinde, Tuvestransfer personelinin araç içinde belirlediği bölümde taşınabilir. T.C. yasalarına göre edinilmesi, bulundurulması, transferi

hukuka aykırı olan hayvanların transferi hiçbir koşulda mümkün değildir. Belli bir noktadan havaalanına transferlerde; Tuvestransfer transfer için tahsis edilen aracın transfer

saatinde belirlenen noktada bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Transfer saatinden itibaren 15 (on beş) dakikalık gecikme makul gecikme sayılacaktır. 15 (on beş) dakikayı

aşan gecikme durumunda müşteri aracı beklemek zorunda değildir. Bu durumda transfer bedeli müşteriye iade edilir. Site, toplu konut gibi transfer noktalarında; site güvenlik

görevlilerinin aracın siteye girişini engellemeleri sebebiyle 15 (on beş) dakikalık gecikme süresinin aşılması durumunda sorumluluk Tuvestransfer’e ait değildir. 15 (on beş)

dakikanın bu şekilde aşılması ve müşterinin aracı beklememesi durumunda bedel iadesi yapılmaz.Müşteri transfer saatinde belirlenen noktada bagajlarıyla birlikte hazır

bulunmak zorundadır. Müşterinin transfer saatinde transfer noktasında hazır bulunmaması halinde Tuvestransfer’ce tahsis edilen araç müşteriyi 15(on beş) dakika beklemekle

yükümlüdür. 15 (on beş) dakika sonunda müşterinin bagajlarıyla birlikte belirlenen noktaya ulaşmaması halinde aracın daha fazla bekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Transfer noktasında Tuvestransfer personelinin aracı terk ederek bagaj, evcil hayvan kafesi taşıma, transfer edilecek yolcuya araca kadar refakat etme zorunluluğu

bulunmamaktadır.

On iki yaşın altındaki çocukların transferi, yanlarında yetişkin refakatçileri olmadan yapılmayacaktır. Refakatçinin alındığı noktaya geri transferi, web sitesinde geri dönüş hizmetini

satın almasına bağlıdır.

Transfer edilecek müşteriyle birlikte tekerlekli sandalye transferi de talep ediliyorsa bu husus müşteri tarafından hizmeti online satın alımı esnasında bildirilecektir.

Müşterinin hizmeti online olarak satın alırken belirtmesi durumunda, tahsis edilecek araç içine bir adet bebek koltuğu Tuvestransfer tarafından yerleştirilecektir.

İşbu sözleşmeye konu hizmetin hava ve yol koşulları, araç arızası, müşteri veya şoföre ilişkin ani sağlık problemi, transfer esnasında kolluk kuvvetlerince yapılacak kontroller

ve sair sebeplerle aksaması, yapılamaması durumlarında ve bu sebeplerle yolcunun uçuşa yetişememesi hallerinde; Tuvestransfer yalnızca peşin ödenen hizmet bedelinin

müşteriye iadesiyle yükümlüdür. İşbu sözleşmenin bedel iadesi yapılmayacak durumları öngören hükümleri saklıdır. Müşteri bedel iadesi yükümlülüğü dışında Tuvestransfer’in

uçak bileti bedeli ve sair maddi/manevi zarar tazmini yükümlülüğü bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan ederler. Müşterinin transfer esnasında transferden vazgeçmesi

durumunda; Tuvestransfer’in müşteriyi alınan noktaya geri transferi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aracın iş programının imkân vermemesi durumunda müşteri trafik kurallarına

uygun biçimde en yakın meskun mahalde bırakılır. Böyle bir durumda bedel iadesi yapılmaz. Müşterinin transfer esnasında; eşya unutulması ve sair herhangi bir sebeple

alındığı noktaya geri dönülmesi ve transferin tamamlanmasını talep etmesi durumunda, Tuvestransfer’in böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Aracın iş programının imkan

verdiği ölçüde müşterinin bu talebini gerçekleştirmek Tuvestransfer’in tercihine bağlıdır. Böyle bir durumda müşterinin uçuşa yetişememesi ve sair başkaca bir zarara

uğramasından Tuvestransfer sorumlu değildir, bedel iadesi de yapılmaz.Transfer esnasında araç içinde taşınan yolcuların veya hayvanların herhangi bir sağlık problemi

yaşamaları halinde; Tuvestransfer personeli yolcuyu derhal en yakın sağlık birimine transfer etmekte yükümlüdür. Yolcunun aksi yöndeki talebi Tuvestransfer personelini

bağlamaz. En yakın sağlık birimi resmi sağlık kuruluşları olabileceği gibi özel sağlık kuruluşları da olabilecektir. Sağlık problemi yaşayan yolcunun/hayvanın en yakın sağlık

birimine transferi esnasında ve sonrasında gerçekleşen ölüm, bedeni hasar, maddi manevi başkaca herhangi bir zarar Tuvestransfer’in sorumluluğunda değildir. Transfer

sonunda müşteri, hizmeti satın alıp varış noktasına ulaştığına dair bildirim evrakını imzalamakla yükümlüdür.Müşterinin talebi halinde verilen hizmete ilişkin fatura müşterice

belirtilen adrese Tuvestransfer tarafından gönderilecektir.

8-Mücbir Sebep

Tarafların kendilerinden kaynaklanmayan her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, tabiat olayları, olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, çalışma hayatındaki

olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma

eylemleri, savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar sonucu, işbu sözleşmeye konu yükümlülüklerini yerine

getirememeleri durumunda; sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesine kadar işbu sözleşme askıda kalacaktır. Sayılan durumların/olumsuz etkilerinin sona ermesiyle

sözleşme tekrar yürürlüğe girecektir. Mücbir sebepler neticesinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirememesi diğer tarafa fesih veya tazminat hakkı tanımaz.

9-İptal Şartları ve Diğer Hükümler

Yolcunun satın aldığı kampanyalı üründe, herhangi bir sebeple iptal, değişiklik ve ücret iadesi yapılamaz. Tarih ve saati geçmiş rezervasyonların, iptal ve iade talepleri için

bankaya ya da Tuvestransfer’ e yapılan başvurular geçersizdir.

10-Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü itilafların hallinde TC Kanunları uygulanacak ve Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

11-Yürürlük

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan yolcu(lar) kendi adlarına kayıt yaptırmakta görevlendirdikleri 3.kişilerin, işbu sözleşmeyi okuyup

imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

İşbu sözleşme 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanmış olup, sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu ve sair TC

mevzuatı maddeleri uygulanır. İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmenin tamamını, hareket tarihi ve saatini, 4925 sayılı karayolu taşıma kanununu, internet sayfasındaki bilgileri okuyup, anlayıp, kabul ederek

bir nüshasını teslim aldım.

Hizmet alan(lar) adına imzalayanın Adı-Soyadı/Tarih/İmza ;

Tuvestransfer adına imzalayanın Adı-Soyadı/Tarih/İmza ;

Tuvestransfer.com

Antalya Tuves Transfer r18 c6
Antalya Tuves Transfer r11 c24
Antalya Tuves Transfer Musteri Gorusleri
Antalya Tuves Transfer %100 Musteri Memnuniyeti
Öncelikle titiz ve saygılı davranışları için teşekkür ediyorum. İşlerini bu kadar düzenli yapan insanlara karşı basit bir mesaj ile destek olmak toplumun her kesiminde gelişim için çok önemli. Ailem ve kendim adına tekrar çok teşekkür ederim
Antalya Tuves Transfer r18 c24
Antalya Tuves Transfer Vip Transfer
Antalya Tuves Transferr28 c24
Antalya Tuves Transfer Vip Transfer
Antalya Tuves Transfer r24 c24
Antalya Tuves Transfer r25 c24
Antalya Tuves Transferr28 c24
Antalya Tuves Transfer r29 c24
Antalya Tuves Transfer r32 24
Antalya Tuves Transfer r29 c24
Antalya Tuves Transfer r32 24
Antalya Tuves Transfer r29 c24
Antalya Tuves Transfer r32 24
Antalya Tuves Transfer r29 c24
Tuves Skype tuves.transfer
Tuves Viber +905307802409
Tuves Whatsapp +905307802409
   
Antalya Tuves Transfer r32 24
Antalya Havalimanı Transfer
Antalya_Tuves_Transfer

Antalya Tuves Transfer olarak Antalya Havaalanın'dan Antalya Merkez ve ilçelerine transfer hizmeti vermekteyiz. Antalya'da tatil havalimanında başlar düşüncesiyle hareket ederek, siz deeğrli müşterilerimizin rahat bir tatil geçirmesi için çalışıyoruz...

Antalya Havalimanından, Antalya, Belek, Boğazkent, Kundu, Lara, Lykia World, Çolaklı, Kumköy, Manavgat, Side, Sorgun, Titreyengöl, Kızılağaç, Kızılot, Okurcalar, Avsallar, Konaklı, Alanya, Mahmutlar, Beldibi, Göynük, Kemer, Kiriş, Çamyuva, Tekirova, Olimpos, Çıralı, Adrasan, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Kalkan, Fethiye, Ölüdeniz, Göçek, Dalaman, Marmaris, Bodrum, Kaş, Denizli, Burdur, Isparta bölgelerine alternatif transfer seçeneklerimizi sitemizden inceleyebilirsiniz...

Antalya Havalimanı; Türkiye'nin Akdeniz kıyısıdaki başlıca turizm ve tatil merkezi olan Antalya'nın şehir merkezinin 10 km. doğusunda yeralmaktadır. Büyük ve modern havalimanı, özellikle yaz aylarında Türkiye`nin güney sahillerine gelen milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Türkiye`nin, toplam yolcu trafiği bakımından ikinci, dış hatlar yolcu trafiği bakımından birinci havalimanıdır.

detay...
 
OSCAR TURIZM TIC.LTD.STI.
Merkez Ofis : Tuzla Mah. Mustafa Kemal Bulvari No:13/A Fethiye / Turkey
Telefon : +90 532 151 0 151 - GSM : +90 530 780 24 09
Antalya Tuves Transfer Tursab
©Tuves Transfer - tuvestransfer.com bir Oscar Turizm iştirakidir. Tursab Belge No: A-2698 transfer linkleri
Gizlilik ve Güvenlik - İptal ve Değişiklik - Hizmet Sözleşmesi